Anasayfa
07 Nisan 2020 ( 198 izlenme )
Reklamlar

KORONAYI YENEN DOKTOR BAKIN NE YAPTI

Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Türk Kızılayı’nın yü-rütücülüğünde yeni t-ip ko-ronavirüse k-arşı başlatılan “im-mün p-lazma” te-davisi için ilk g-önüllü pl-azma ba-ğışçısı, ko-ronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor

Ko-nuyla ilgili kon-uşan Türk Kı-zılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bir iy-leşmiş ka-hraman, 6 h-astanın da ka-hramanı olabilecek" dedi.
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Türk Kı-zılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinden yapılan canlı yayında, g-nüllü b-ağışçı Demir'den p-lazma alma işlemi g-erçekleştirildi.Kınık, bu e-snada yaptığı açıklamada, te-davi sürecine il-işkin bi-lgi verdi.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor

V-ücudun, ko-ronavi-rüsle ka-rşılaşınca, hastalığı yenmek için ona karşı a-ntikor o-luşturmaya ba-şladığını anlatan Kınık, ba-ğışıklığı iyi çalışan b-ireylerde bu -an-tikorlarla be-aber ya-klaşık yüzde 98 ora-nında ha-stalığın ye-nildiğini k-aydetti.Amerikan Gı-da ve İ-laç D-airesi (FDA) o-nayı ve Sa-ğlık Ba-kanlığının ya-yınladığı rehber d-ğrultusunda, bi-limsel ç-erçevede i-yileştikten 14 gün sonra h-astadan pl-azma alma i-şlemine b-aşladıklarını belirten K-nık, pl-a-zmadaki antikorların üç hafta yüksek seviyede seyrettiğini, ar-dından a-zalma eğilimine girdiğini ifade etti.

"BİR İ-YİLEŞMİŞ KA-HRAMAN, 6 HAS-TANIN KA-HRAMANI OLABİLİR"
Kınık, "Do-layısıyla p-lazma v-erecek olan v-atandaşlarımızın bu zaman aralığına d-ikkat etmesi gerekiyor. İ-yileştikten sonra 14'üncü gü-nde başlıyoruz. So-nrasında her hafta birer ü-nite, yani 400'er -mi-lilitre olacak şekilde to-plam üç kez bu p-lazmaları al-abiliyoruz. Ba-ğışçılarımız bir se-ferde ve-rdiği pl-azmayla iki h-astaya ş-ifa olabiliyor.


Üç kere ver-ildiğinde ise bir i-yileşmiş k-ahraman, 6 h-astanın da ka-hramanı olabilecek." bilgisini paylaştı. P-lazma ba-ğışçısı Dr. Demir'in de to-plamda üç kez p-lazma ba-ğışında b-ulunacağını aktaran Kınık, vatandaşlardan des-tek beklediklerini vu-rguladı.Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Demir'den alınacak pl-azmaların önce la-boratuvar te-stlerine tabi tu-tulacağını ardından da Sağlık Ba-kanlığınca durumu a-ğır, en hızlı mü-dahale e-dilmesi gereken h-astaya ul-aştırılacağını söyledi.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Dereotu Tüketmenin Kanıtlanmış Faydaları..Okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.. Elazığ Sivrice’de 5 büyüklüğünde deprem! Gençliğin sırrı.. DÜŞERKEN İNANILMAZ DETAY VAR